+996 558 63 01 08
+996 770 33 01 08
+996 558 63 01 08 | +996 770 33 01 08
 Жеке бөлмө

Аккаунтка кириңиз

Логин *
Пароль *
Мени эстеп кал

Жаңы аккаунт ачыңыз

Жылдызча (*) менен белгиленген талаалар сөзсүз түрдө талап кылынат.
Атыңыз *
Логин *
Пароль *
Парольду тактаңыз *
Email *
Email тактаңыз *
Captcha *

«Аркус» басмасы Сиздерге окутуу кыргыз тилинде жүргүзүлгөн жалпы билим берүү мекемелери үчүн мекен таануу предмети боюнча жумушчу дептерлерди басмага даярдоо иштери аягына чыкканын билдирет.

Башталгыч мектептер үчүн мекен таануу боюнча басмага даярдалган жумушчу дептерлер Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик билим берүү жана предметтик стандарттарынын талаптарына жооп берет. Окуу китебинин авторлору Е. А. Бухова, О. В. Солошенко, Е. П. Шаповалалар тарабынан жазылган жумушчу дептерлер 3–4-класстар үчүн мекен таануу боюнча ОМКнын негизги курамдык бөлүгү болуп эсептелет жана учурдун талабына толук шайкеш келет.

Жаңы басылманын өзгөчөлүгү – көп түстүү басылма, өзгөчө (оригиналдуу) стиль, ар түрдүү деңгээлдеги тапшырмалар окуучунун негизги жана предметтик компетенттүүлүктөргө жетишүүсүнө багытталган.